Verksamhetspolicy – kvalitet, miljö- och arbetsmiljö

Verksamhetspolicyn infattande kvalitet, miljö, arbetsmiljö är en del av vår vardag och skall ständigt vara i fokus för samtliga medarbetare inom alla företag inom koncernen.

Vi eftersträvar och värnar om långsiktiga samarbeten. Vi lyssnar på våra kunder och åtar oss att arbeta kundfokuserat. Kunden ska alltid uppleva att vi är en effektiv och smidig samarbetspart att samarbeta med.

Vårt mål är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av samhället genom att leverera tjänster och välja högkvalitativa produkter som under hela sin livslängd uppfyller de krav myndigheter och beställare ställer.

Vi tar stort ansvar för miljöfrågor. Vi skall alltid eftersträva att välja tjänster, produkter och transporter som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi målsätter och utvärderar kontinuerligt våra miljöaspekter för att minimera vår miljöpåverkan.

Vi vill ständigt förbättra och utveckla oss och dra nytta av medarbetarnas fulla potential, vilket sker genom utbildning, fortbildning och erfarenhetsåterföring. Vi ska vara lyhörda och ta tillvara medarbetarnas idéer, synpunkter och förbättringsförslag samt återkoppling från beställare. Vi bryr oss om varandra och vår arbetsmiljö och vi skall arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor och accepterar ingen form av kränkande särbehandling. Arbetsmiljöarbetet görs i samråd och medverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetstagarrepresentanter.

Våra verksamheter ska kännetecknas av:

 • Vi arbetar kundfokuserat och processinriktat
 • Vi håller hög kompetens inom kvalité- miljö- och arbetsmiljöområdet
 • Vi undersöker och genomför ständigt förebyggande åtgärder
 • En löpande samverkan med företagens intressenter för ett välfokuserat hållbarhetsarbete med rätt prioriteringar för att leva upp till intressenternas förväntningar
 • Vi ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla
 • Vi tar ett samhällsansvar. Det gör vi bland annat genom att:
  • återvinna och återanvända avfall
  • använda bästa möjliga teknik för minimal miljöpåverkan
  • använda högkvalitativa produkter som kräver mindre andel produkt vid applicering
  • använda produkter med begränsad mängd kemikalier
  • hushålla med resurser och speciellt icke förnybara resurser genom att planera leveranser och transporter så de sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt

Vi följer samtliga lagkrav, förordningar, föreskrifter och lokala krav inom miljö- och arbetsmiljöområdet och har ett integrerat verksamhetssystem för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor som bygger på kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.